ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Jongdierendag 2018 is op zaterdag 8 september gehouden in een voor ons nieuwe tentoonstelling omgeving. Natuurlijk gaat een eerste keer niet vlekkeloos maar in het algemeen mogen wij spreken over een geslaagde show. Onze dank gaat uit naar de ijsclub / muziekvereniging die dit voor ons mogelijk maakte. De manager van de COOP wil ik bij dezen bedanken voor het beschikbaar stellen van parkeer gelegenheid en een prachtige schotel met vleeswaren. Deze is verloot onder de leden.

De prijswinnaars staan hier onder vermeld

HOOFDEREPRIJZEN

Kampioen Konijnen A Klasse   Rode Nieuwzeelander  kooi 35,  fokker W.Jongsma

Kampioen op 1 na A Klasse     Alaska                           kooi 51,  fokker W. vanBuuren  

Kampioen Konijnen B Klasse   Zwartgrannen               kooi 58, fokster Sanne Bloetjes

Kampioen op 1 na B Klasse     Black Tan                      kooi 61, fokster Linda Schrama

Kampioen Konijnen C Klasse   Dwerg Lotharinger        kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen op 1 na C Klasse     Witte van Hotot             kooi 92, fokker J.Kerssens    

Kampioen Dwerg Hoenders     Sebright                         kooi 149, fokker J.de Ruyter    

Kampioen op 1 na                     Australorp                     kooi 156, fokker R.Meijsen

Kampioen Watervogels             Smaragd                      kooi 174, fokker R.Meijsen

Kampioen Cavia’s                     Gladhaar                      kooi 104, fokster C.v.d.Hoorn

Kampioen Konijnen Jeugd       Dwerg Lotharinger        kooi 78, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen op 1 na                    Zwartgrannen               kooi 58, fokster Sanne Bloetjes

Kampioen op 2 na                   Kleurdwerg                    kooi 84,fokster Meis Bloetjes

Kampioen op 3 na                    Vlaamse Reus              kooi 17,fokker Jari Kooper    

Kampioen op 4 na                   Kleurdwerg                    kooi 95, fokster Quincey Kerssens

Kampioen Sierduiven Jeugd     Postduif                        kooi 158, fokker Melvin v.d.Hoorn

Kampioen Eenden Jeugd         Indische loopeend        kooi 181, fokker Melvin v.d.Hoorn

                                                                                

 Jongdierendag 8-09-2017 van 9.00 uur tot 16.30  uur

Natuurlijk zijn wij er aan gewent geraakt. Jongdierenkeuring begin september.                                                                                                                                          Toch is het vandaag even anders. Wij hebben een nieuwe tentoonstelling omgeving.Niet in de locatie van de firma Ranzijn in Zaandam maar bij de ijsclub / tennisvereniging in Assendelft. Achter de COOP aan de Dorpsstraat. Het zal misschien even wennen zijn. Geen opbouw op donderdag, vrijdag niet inkooien maar alles wel dicht bij elkaar. B.v. de parkeerplaats, aan- afvoer materialen en , niet te vergeten, het toilet. Geen onbekende locatie voor de leden welke trouw de vergaderingen bezoeken.                                      Voor veel leden “ dicht bij huis, wat wil je nog meer”.    

Ik verwacht alleen maar positieve signalen te ontvangen over deze mooie locatie.

Spannend altijd zo’n eerste show. Hoeveel dieren worden er ingeschreven. Hebben wij kwalitatief betere dieren dan vorig jaar. Wat brengt “de concurrent” naar de show. Jongdierendag is een 1e graadmeter voor het komende showseizoen.

In de catalogus staan, zoals gebruikelijk, geen predicaten vermeld. U mag deze natuurlijk zelf invullen tijdens de show. De predicaten komen  zo spoedig mogelijk op onze website te staan: www.kleindierliefhebberszaanstreek.nl.

Nadat het predicaat bekend is mag u vragen stellen aan de keurmeesters.

De keurmeesters wil ik bedanken voor u komst en kennis / uitleg.

Zeer blij zijn wij met het bestuur en leden van de ijsclub / muziekvereniging die het mogelijk maken dat wij deze dag hier kunnen organiseren en niet te vergeten de manager van de COOP voor het gebruik van het parkeerterrein.

Onze leden wens ik een fijne dag toe met mooie predicaten en bedanken voor alle hulp op deze dag. Ook een woord van dank aan onze konijnen vrienden welke er voor zorgden dat de entdag perfect verliep. Om 8.30 uur werd er gestart bij de familie Koeman in Oostzaan en om 13.00 uur zat ik met de dierenarts aan de lunch na 250 ( van Ons Genoegen en OPKV) dieren geënt te hebben.

Met vriendelijke groet,

Reijer Meijsen

 

DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER

 
PELS- EN PLUIMVEEVERENIGING
“ONS GENOEGEN” ZAANSTREEK
OPGERICHT 26-01-1938

JONGDIERENKEURING VAN:

KONIJNEN, CAVIS’S, HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIERDUIVEN EN WATERVOGELS


TENTOONSTELLINGSBESTUUR en tevens DAGELIJKS BESTUUR:


VOORZITTER                : R. MEIJSEN

EREVOORZITTER        : W. van BUUREN

SECRETARIS                : Mw. C. van der Hoorn

PENNINGMEESTER     : Mw. C. van der Hoorn

LEDEN                           : P. RUIS en L. Schrama

COÖRDINATOR JDD   : P. van der HOORN en R. MEIJSEN


TENTOONSTELLINGSSECRETARIS:

Mw. C. van der Hoorn

Dorpsstraat 432

1566 BT Assendelft

Tel.: 075-6875584

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


BETALINGEN:

Gironummer NL79INGB0000641514                                              

t.n.v. Penn.meester Ons Genoegen                                      

of                                                                                            

contant aan de Penningmeester                                           


TENTOONSTELLINGSRUIMTE:                                            OPENINGSTIJDEN:

Clubgebouw IJsbaan Assendelft                                            Zaterdag 8 september 2018

Dorpsstraat 420 (achter COOP)                                            van 09.00 uur tot 16.30 uur.

1566 BS Assendelft

                                                   GRATIS TOEGANG !!!!!!

 
VOORWAARDEN VOOR HET INZENDEN VAN PLUIMVEE

Tot deze keuring mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van

fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudovogelpest (NCD).

Elke inzending hoenders, dwerghoenders en siervogels dient vergezeld te gaan van een

ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts

die de enting heeft verricht.

De ent verklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde

leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.

Uit de verklaring dient voorts te blijken dat de dieren van de betreffende fokker tenminste

twee weken en ten hoogste vijf maanden voor de aanvang van de tentoonstelling zijn geënt

volgens een toegestane methode.

Een origineel van de ent verklaring wordt bewaard bij de Vereniging waarvan men lid is.


TENTOONSTELLINGSREGELEMENT

Art.  1   Gevraagd worden in alle erkende rassen en kleurslagen: Konijnen, Cavia’s, Hoenders,

            Dwerghoenders, Sierduiven en Watervogels; alleen JONG, zowel mannelijk als

            vrouwelijk. Deze dieren moeten voorzien zijn van een door de FK erkende vaste voet-

            ring af tatoeëring m.u.v. cavia’s

            De ingeschreven dieren moeten jonge dieren zijn, d.w.z. dieren die dit jaar (2018)

            geboren zijn.

Art. 2   Het inschrijfgeld bedraagt                Euro 1,75 per enkel nummer

            Jeugdleden                                       Euro 0,90 per enkel nummer

            Verkoopkaarten                                Euro 0,75

            Administratiekosten                         Geen

            Catalogus Inzender                          Euro 1,75

            Catalogus Jeugdinzender                Gratis

            Losse verkoop catalogus                 Euro 2,00

            Provisie verkoop dieren                   10%

Art.  3   De catalogus is voor alle inzenders verplicht. Per woonadres 1 exemplaar.

Art.  4   Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze inschrijf-

            formulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop mogen slechts de gegevens van

            1 persoon voorkomen.

            JEUGDLEDEN zijn leden die op 1 januari 2018 de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben

            bereikt.

Art.  5   Iedere inzender/ster dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is ook

            verplicht het juiste KLN en/of NBS fokkerskaartnummer te vermelden. Alle dieren

            moeten eigendom zijn van de inzender/ster. Fraude in welke vorm ook heeft inhouding

            van eventueel gewonnen prijzen tot gevolg. Aan deze tentoonstelling kan alleen worden

            deelgenomen door inzender/sters die lid zijn van Pels- en Pluimveevereniging

            “ONS GENOEGEN”.

Art.  6   De inschrijfformulieren en het verschuldigde inschrijfgeld moeten gelijktijdig worden

            verzonden of ingeleverd bij:

            Mw. C. van der Hoorn, Dorpsstraat 432, 1566 BT  Assendelft, Tel.: 075-6875584

            E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

            Gironummer NL79INGB0000641514 t.n.v. Penn.m. Ons Genoegen.

Art.  7   De inschrijving sluit op MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018 !!!!!!!
             DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER

Art.  8   Alle ingeschreven dieren dienen te worden ingekooid op:

            ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 tussen 8.00 uur en 8.30 uur, bij

            IJSBAAN ASSENDELFT, DORPSSTRAAT 420 (ACHTER COOP) TE ASSSENDELFT

Art.  9   Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het

            inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Het zelfde geldt voor niet

            toegekende ereprijzen.

Art. 10   Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op ZATERDAG 8

            SEPTEMBER 2018 OM 16.30 UUR. Dieren die niet zijn afgehaald, worden op

            kosten van de inzender geretourneerd.

Art. 11   Ingezonden dieren kunnen te koop worden aangeboden. De verkoop geschiedt

            alleen door bemiddeling van het tentoonstellingsbestuur. Deze ontvangt hiervoor

            10% van de verkoopprijs. Verkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat tegen

            de prijs van Euro 0,75 per stuk. Het verkoopkantoor is geopend: Zaterdag 8 september

            2018 van 12.00 uur tot16.00 uur.

Art. 12   Gekochte dieren kunnen op vertoon van de afhaalkaart op Zaterdag 8 september

            2018 na 16.00 worden afgehaald. Dit in het bijzijn van één van de Bestuursleden.

Art. 13   De tentoonstelling is geopend voor het publiek:

            Zaterdag 8 september 2018 van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Art. 14   Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren

            gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender,

            dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. Zodra een dier verkocht is, zijn de

            verdere risico’s voor de koper.

Art. 15   De keuring vindt plaats op Zaterdag 8 september 2018 vanaf 09.00 uur en is voor

            iedereen toegankelijk. De beslissing van de keurmeester is bindend en zonder beroep.

Art. 16   Beoordelingskaarten dient U zelf van de kooien te halen indien U deze mee wilt nemen.

            De gewonnen prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 8 september om ca. 15.30 uur.

            Het tentoonstellingssecretariaat is geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Art. 17   Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooien te halen,

            anders dan met toestemming – of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur.

            Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden.

Art. 18  Onreine-, zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de

            tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Eveneens pluimvee zonder ent bewijs.

Art. 19   Reclames van welke aard dan ook kunnen na 30 november 2018 niet meer in behandeling

            worden genomen.

Art. 20   Ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat ZG.

Art. 21  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.

Art. 22 Nieuwe Europese privacywet. Wanneer u niet vermeld wilt worden in de catalogus moet u dit

            aangeven op het inschrijfformulier. Dit betekent gelijk dat uw naam ook niet vermeld wordt achter.

            het kooinummer en niet bij de prijswinnaars

Art. 23   De konijnen worden in 3 klassen gekeurd, n.l. de:

            A klasse             (geboren tussen 1 januari en 28 februari 2018)

            B klasse             (geboren tussen 1 maart en 30 april 2018)

            C klasse             (geboren na 1 mei 2018)                                                                                    


ROKEN IN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTE IS TEN STRENGSTE VERBODEN !!!!!!

VERKLARING PREDIKATEN

U          =       Uitmuntend

F          =       Fraai

ZG       =       Zeer Goed

G         =       Goed

V          =       Voldoende

O         =       Onvoldoende

Dis       =       Diskwalificatie

N.E.     =       Niet Erkend


KEURMEESTERS:

Konijnen:            B. v/d Vlis             (B)                                                 

                           R. Pronk               (C)

                           C. Bregman                       (C)                                  

Hoenders:          M. Ykema             (C)

          en                    en

Dwerghoenders J.R.S.M. Ypma     (A) 

Watervogels:     J.R.S.M. Ypma (A) 

Cavia’s:              I. Hollander         (A)

Siervogels:        J.R.S.M. Ypma   (C)       

Sierduiven:        A. Boot                (C)


PRIJZENSCHEMA:

Alle prijzen zijn te winnen met minimum predikaat ZG.

 

Hoofdereprijzen KONIJNEN:

1.   Kampioen A klasse

2.   Kampioen A klasse op 1 na

3.   Kampioen B klasse

4.   Kampioen B klasse op 1 na

5.   Kampioen C klasse

6.   Kampioen C klasse op 1 na

 

Hoofdereprijzen HOENDERS:

7.   Kampioen

8.   Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen DWERGHOENDERS:

9.   Kampioen

10. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen WATERVOGELS:

11. Kampioen

12. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen SIERVOGELS:

13. Kampioen

14. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen SIERDUIVEN:

15. Kampioen

16. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen CAVIA’S:

17. Kampioen

18. Kampioen op 1 na (mits meer dan 15 dieren)


Hoofdereprijzen KONIJNEN JEUGD:

19. Kampioen Jeugd klasse

20. Kampioen Jeugd klasse op 1 na

 
Hoofdereprijzen HOENDERS/DWERGHOENDERS JEUGD:

21. Kampioen Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse

22. Kampioen op 1 na Hoenders/Dwerghoenders Jeugd klasse

 
Hoofdereprijzen CAVIA’S JEUGD:

23. Kampioen Cavia’s Jeugd klasse

24. Kampioen Cavia’s op 1 na Jeugd klasse

 
Hoofdereprijzen WATERVOGELS JEUGD:

25. Kampioen Watervogels Jeugd klasse

26. Kampioen Watervogels op 1 na Jeugd klasse


Hoofdereprijzen SIERVOGELS JEUGD:

27. Kampioen Siervogels Jeugd klasse

28. Kampioen Siervogels op 1 na Jeugd Klasse


Hoofdereprijzen SIERDUIVEN JEUGD:

29. Kampioen Sierduiven Jeugd klasse

30. Kampioen Sierduiven op 1 na Jeugd Klasse